Projektledning

Omicron har erfarna medarbetare som ansvarar för att projekten genomförs inom givna ramar med uppfyllda krav på kvalitet. Projekten kan omfatta allt från rena utvecklingsuppdrag till produktion och implementering hos slutkund.

Exempel: Projekt 1
Omicron stod för projektledning och samordning för att öka kvalitén på tranceiver ingående i 3G-radiobasstationer. I gruppen ingick radiokonstruktörer, programvarukonstruktörer, verifierare, produktionsfolk och komponentexperter.

Arbetet bedrevs genom att samla in information från felutfall i de olika leden. De ofta komplexa felen, beskrivna i en mängd felrapporter, analyserades och klassificerades. Analyserna resulterade i åtgärder som genomfördes. Det fortsatta felutfallet följdes upp för att kunna utvärdera effekten av vidtagna åtgärder. Resultatet av arbetet var en förbättrad produkt och därigenom gjordes stora ekonomiska besparingar.

En befintlig elektronikutrustning skulle ersättas då vissa komponenter var på väg ut från marknaden. Samtidigt behövdes tillverkningskostnaden minskas kraftigt. Omicron ledde projektet, som omfattade såväl utveckling som att ansvara för att produktionsunderlaget överlämnades.

Projekt 2
Omicron fick i uppdrag att utveckla och producera kort avsedda att användas för signalering i telenätet. Projektet drevs med resurser på olika orter. Projektledningen ansvarade för utveckling av programvara och mjukvara samt att svara för produktion av ca 1000 enheter.

Aktuellt