Verksamhetsutveckling

En stor del i verksamhetsutveckling är att skapa processer för att effektivisera och förbättra företags och organisationers verksamhet. Vi har några konceptbeskrivningar inom olika verksamhetsområden som vi använder för seminarier, workshops och förstudier. Vi har också byggt upp en grupp som tar fram de IT-lösningar som behövs för att implementera processförbättringar.

Test och testsystemutveckling

Vi arbetar med test inom såväl hårdvara, mjukvara som system. Vi kan ta fram testsystem för inledande experimentella tester, sedan arbeta med konstruktionsverifiering för att sedan gå över i systemtester, acceptansprov och myndighetscertifieringar för att slutningen göra produktionstester och servicehjälpmedel.

För hårdvara bygger vi ofta testsystem i LabView.

Inom mjukvara är vi vana vid att jobba med ”Continues Integration” exempelvis med hjälp av Jenkins.

Vi kan leverera konsulter i alla roller inom test från testledare, testsystembyggare till testare.

Vårt koncept inom detta område kallar vi för ”Testsnurran”, som flera av våra kunder använder för att ständigt förbättra sin testorganisation, testmetoder, testsystem och testdokumentation.

Vi har stor erfarenhet att bygga testadministrativa system skräddarsydda för våra kunder som därvid har kunnat rationalisera sin testverksamhet genom att år efter år kontinuerligt kunnat halvera totaltiden för en test.

CM, LCM och produkthantering

CM (Configuration management) är grunden för att skapa ordning och reda på all produktdokumentation. Genomtänkta CM-rutiner sparar väldigt mycket tid, framförallt möjliggör de att fortfarande ha bra ordning när produkterna uppdateras eller varianter skapas.

Vi har tagit fram ett koncept som vi kallar ”CM Ramverk” och som innehåller regler för alla moment inom produkthantering. Detta har gjort att vi kan hjälpa våra kunder med LCM (Life Cycle Management) eftersom vi kan erbjuda bra CM rutiner allt från ursprunglig kravspec till produktion, eftermarknad och till slut avveckling och återvinning.

Vi har konsulter som kan hjälpa till att skapa rutiner men också erfarna CM konsulter som sköter det dagliga arbetet.

Vi har även tagit fram en del IT-verktyg för CM-hantering som ofta är ett skal ovanför företagets normala arkivhantering.

Industrialisering

Inom detta område hjälper vi våra kunder att dels industrialisera sina processer från produktutveckling till produktion och eftermarknad, dels att granska produkter så att de går att rampa upp i hög volym både avseende produktion och servicebarhet.

Våra konsulter kan erbjuda både projektledning, rådgivning och granskning.

Vi har ett koncept för spårbarhet som visar på olika möjligheter att märka och spåra olika typer av produkter. Rätt spårbarhet är grunden för att dels begränsa kostnader i samband med kvalitetsbrister dels en stor möjlighet att öka försäljningen. Genom att veta exakt vad kunden har så vet vi också vilka uppgraderingar och tillägg som kan vara intressanta för en specifik kund.

Ett annat koncept är vår datamodell för tillverkningskostnad (TK). För att vara lyckosam med TK-rationalisering krävs att man både vet vad produkten kostar nu och vilka besparingar olika åtgärder i produkt och process ger. En bra TK-kalkyl blir snabbt komplex eftersom den beror på många faktorer som hela tiden ändras.

Vi har ett rikt urval av verktyg som stöttar båda våra två koncept inom industrialisering.

”Gap Filler system” GFS

Här har vi samlat vår erfarenhet att förbättra våra kunders IT-system. Vi byter sällan ut delar av kundens system, i stället fyller vi i de luckor som finns för göra företagets befintliga information bättre sammanställd och bättre anpassad till personalens behov. Vi har ingen färdig produkt, vi återanvänder helt enkelt kod från ett system till ett annat.

För att bli mer konkreta har vi samlat vår ”gap fillers” i olika teman, exempelvis:

  • Drift och kvalitetsövervakning
  • Leveransplanering
  • Stöd och visualisering för en viss process, t.ex mjukvaruutveckling

När vi utvecklar GFS moduler så följer vi oftast ett arbetssätt och en affärsmodell som vi kallar ”Local Outsourcing”. Principen bygger på att vi har en person på plats hos kunden som hjälper till med kravinsamling och så småningom implementering. Däremot gör vi IT-stödet inne på Omicron i vår GFS grupp. Vårt arbetssätt bygger på tolv principer där de viktigaste är:

  • Lågt insteg (låg kostnad) för en första etapp
  • Agilt arbetssätt genom att hela tiden vara öppen för återmatning från användarna
  • Stor flexibilitet både uppåt och nedåt när det gäller utvecklingsresurser

Vår kontaktperson för vårt affärsområde Verksamhetsutveckling: Mats Lilja  matsl@omicron.se

Aktuellt