Verksamhetsutveckling

En stor del i verksamhetsutveckling är att skapa processer för att effektivisera och förbättra företags och organisationers verksamhet. Vi har några konceptbeskrivningar inom olika verksamhetsområden som vi använder för seminarier, workshops och förstudier. Vi har också byggt upp en grupp som tar fram de IT-lösningar som behövs för att implementera processförbättringar.

Vår kontaktperson för affärsområde Verksamhetsutveckling: Mats Lilja, mats.lilja@omicron.se

Våra teman

Eftersom vi arbetat under lång tid med verksamhetsutveckling och att bygga IT-stöd för detta så har vi efterhand samlat vår kunskap i ett antal teman:

Datainsamling, Datawarehouse och automatiska månadsrapporter
Här bygger vi informationssystemet som kan hämta in data från många system och databaser, samla detta med ETL/ELT-metoder för att sedan bygga upp Datawarehouses som regelbundet uppdateras för att alltid innehålla aktuell information. Detta används ofta för att åstadkomma automatiska månadsrapporter, uppföljning av nyckeltal och bevakning av larmgränser.

Möjligheterna till ”Selfservice BI”, att själv ta ut egna rapporterna, utnyttja Power BI eller till exempel Tableau för att göra skräddarsydda rapporter är ofta förekommande. Detta gör det möjligt att göra djup dataanalys och effektiva beslutsstöd.

Kundfokuserade lösningsplattformar
Med agila arbetsmetoder och korta iterationer tar vi fram konfigurerbara
fullstacklösningar tillsammans med kund som fokuserar på att integrera med och förbättra befintliga arbetsflöden, samt att mycket tidigt ta fram en fungerande demo som utgångspunkt för vidare diskussioner.

Arkivportal
När vårt samhälle nu genomgår en kraftig digitalisering blir det alltmer viktigt att kunna söka i stora datamängder. Det är också viktigt att gränssnitten är så flexibla så att de lätt kan anpassas allt eftersom informationsstrukturer förändras och olika målgrupper behöver få ”sin” vy. Vår kunskap inom detta område gör att vi har stor erfarenhet av att göra arkivportaler.

Kvalitetsuppföljning, analys och åtgärdshantering, driftövervakning
Med allt mer press på korta tider för ”Time to market” är det avgörande att snabbt kunna avgöra om en produktlansering störs av kvalitetsbrister. Det är värdefullt att i tid se ett för högt felutfall och då snabbt kunna sätta in åtgärder och kunna se att åtgärderna får effekt och samtidigt tidigt kunna bedöma garantikostnaderna.

Att kunna följa en produkt i drift ute hos kunderna är också en mycket viktig del för att kunna få till merförsäljning. Kunskap om hur levererade produkter används är grunden för effektiv marknadsföring och försäljning.

Spårbarhetsuppföljning, CM och LCM
Vi har tagit fram ett koncept som vi kallar ”CM Ramverk” och som innehåller regler för alla moment inom produkthantering. Detta har gjort att vi kan hjälpa våra kunder med LCM (Life Cycle Management) eftersom vi kan erbjuda bra CM-rutiner, allt från ursprunglig kravspecifikationer till konstruktion, produktion, eftermarknad och till slut avveckling och återvinning.

Att arbeta med LCM innebär att vi har stor erfarenhet av att bygga delsystem för spårbarhet, för såväl produkter som dokument. Metoderna för spårbarhet utvecklas snabbt, RFID, nya typer av etiketter och inbyggd versionshantering är exempel som vi jobbat mycket med.

Test och verifiering hårdvara
Produktutveckling av hårdvara kräver omfattande tester både under utvecklingen och senare under produktion för att undvika kvalitetsbristkostnader. Eftersom mycket tester sker i slutet av produktutvecklingen, under hård stress för att inte försena produktlanseringen, ställs stora krav på hög automation.

Vår testutvecklingsgrupp har under många år utvecklat högautomatiserade tester, men också väldigt rationell och automatiserad testdokumentation, som är grunden för att kunna göra en säker frisläppning med ordning och reda. Detta är också grunden för att kunna underhålla produkten.

Mjukvarutest, CI och CD
Metoderna för mjukvaruutveckling har under senare år vidareutvecklats kraftigt. Krav på väldigt effektiva flöden från kravförändringar, utveckling, test och leverans sätter helt nya krav på utvecklings och testmiljöer.

Vi har jobbat väldigt mycket med att göra dessa miljöer lättarbetade och visuella för att snabbt få överblick. Continues Integration (CI) och Continues Delivery (CD) är grunden för att hela tiden kunna tillföra ny funktionalitet och säkert rätta fel.

Leveransplanering och ”SOC-ning”
För komplexa system som under lång tid kontinuerligt tillför ny funktionalitet är leveransplanering avgörande. Att ha en plan och en översikt som visar både vad vi kommer att leverera i närzon, men också på sikt ger möjlighet att kommunicera både med kunder och internt. Med lämpliga gränssnitt kan en mängd olika roller i företaget både lägga in och ta del av andras information.

En funktion som ofta är uppskattad som tillägg till ovanstående, är att för nya kunder direkt i deras kravlista kunna ”SOC-a” kraven, dvs kommer kraven att uppfyllas och när (SOC= Statement Of Compliance).

Vårt sätt att arbeta

Vi arbetar med en arbetsmodell som vi kallar ”Local Outsourcing”. Den innebär att vi gör merparten av utvecklingsarbetet inne på Omicron men att vi alltid har en person hos kunden som kan kundens verksamhet och IT-system. På sätt har vi lättare att både fånga in kundens krav, undvika missförstånd och sedan hjälpa kunden implementera det nya systemet på plats.

Lågt insteg nära kund
När vi startar upp ett uppdrag så strävar vi att så snart som möjligt installera en ”skarp” prototyp hos kunden för att direkt få återkoppling som hjälper både oss och kunden att säkerställa att rätt krav ställs på systemet. Detta är grunden till ett agilt arbetssätt och som gör att risken för kunden minimeras. Detta gör att kunden kan prova att utveckla sin process med en ny funktion innan det har kostat för mycket i tid och pengar.

Vår utvecklingsgrupp
I gruppen blandar vi personer med både lång erfarenhet och personer med den färskaste utbildningen. Alla i gruppen är civilingenjörer eller motsvarande.

Vi har också i gruppen något som vi kallar ”2 + 2 principen”. I varje projekt har vi minst två personer som utvecklar (ingen sitter ensam) och varje utvecklare jobbar i minst 2 projekt. På detta sätt säkerställer vi backup och möjliggör korsbefruktning mellan projekt. Det möjliggör också hög flexibilitet att snabbt kunna dra upp eller ned bemanning.

Vårt lösningsbibliotek
Under ett antal år har vi hunnit utveckla väldigt många lösningar, stora som små. Dessa har vi samlat i ett lösningsbibliotek som möjliggör att vi kan leverera en första prototyp väldigt snabbt och att kunna erbjuda alternativ.

Gap Filler Systems
Ofta så är våra system komplement till befintliga system hos kunden. Vi fyller ut det som saknas, vi gör en ”Gap filler”.

 

Vår kontaktperson för affärsområde Verksamhetsutveckling: Mats Lilja  mats.lilja@omicron.se

Aktuellt