Code of conduct

Nedan följer en sammanfattning av de krav Omicron Ceti AB (OC) har på sitt eget agerande - som arbetsgivare såväl som leverantör av tjänster. Denna uppförandekod beskriver vårt sätt att vara, och den ska repekteras och efterföljas av alla - styrelse, ledning och alla anställda.

 • Affärsprinciper
  Vår strävan är att kunder och övriga intressenter ska se OC som ett pålitligt och hederligt företag som alltid lever upp till sina åtaganden. Vi sätter stort värde i att skapa långsiktiga affärsrelationer till våra befintliga och framtida kunder. Dessa relationer ska genomsyras av de etiska riktlinjer och grundläggande värderingar OC står för. Lagar och föreskrifter
  Ett grundläggande krav för oss som leverantör är att vi agerar inom ramarna för de nationella lagar där vi utför vår verksamhet. Vi respekterar och följer konkurrenslagstiftning, arbetsmarknadslagstiftning, avtal, säkerhetskrav och andra bestämmelser som rör vår verksamhet. Vi visar ärlighet och öppenhet i samspelet med våra affärspartners och uppfyller kraven för god affärssed. OC stödjer också en korrekt och allomfattande konkurrens vid anbud, offert eller upphandling, samt motsätter sig alla former av kartellbildning eller missbruk av marknadsdominans.

 

 • Arbetsvillkor
  Människors grundläggande värderingar påverkar hur vi förhåller oss till varandra. OC är måna om att alltid betona god etik, ömsesidig respekt, samverkan med andra samt ett öppet utbyte av tankar och idéer för sin anställda.

  Arbetsmiljö och hälsa
  Alla OC:s medarbetare tillförsäkras en hälsosam och säker arbetsmiljö, såväl fysiskt som psykiskt. Vi begär och förväntar oss därför detsamma av våra kunder när de inhyser någon av våra anställda i sina lokaler i samband med ett uppdrag.

  Mångfald och jämställdhet
  OC förespråkar en öppen atmosfär där alla respekterar varandra. Olikheter vad gäller exempelvis kön, ålder, etniskt ursprung, nationalitet, sexuell läggning, politiska åsikter eller religiös tro ses som tillgångar, och vi tror att detta skapar en mer innovativ arbetsmiljö.

  Diskriminering
  Anställda på OC får inte diskrimineras i arbetet med avseende på kön, ålder, etnicitet, religion, politisk åsikt, nationell härkomst, socialt ursprung, sexuell läggning eller annan jämförbar orsak. Vi accepterar inte någon form av kränkande behandling eller diskriminering, och förväntar oss att våra kunder delar och repekterar våra värderingar.

  Trakasserier och disciplinära åtgärder
  OC strävar efter en arbetsplats som motverkar trakasserier samt försöker skapa en arbetsmiljö som erbjuder våra medarbetare möjligheten att utföra uppdrag som, vid behov, är anpassade efter deras förutsättningar. Alla våra medarbetare ska behandlas med värdighet, medmänsklighet och respekt. Ingen anställd får under några omständigheter utsättas för kroppslig bestraffning eller andra former av sexuella eller psykologiska straffåtgärder, trakasserier eller tvång. Om detta ändå skulle ske och uppmärksammas utav någon på OC anställd, uppmanar vi denne att vända sig till närmaste chef som i sin tur är skyldig att vidta åtgärder.

  Arbetstider och löner
  Alla anställda har rätt att få ett anställningskontrakt. OC ska i enlighet med detta, rådande nationella lagar och allmän accepterad standard för branschen tillämpa arbetstider samt betala löner och övriga ersättningar. Tvångsarbete, ofrivilligt eller oavlönat arbete accepteras inte i någon form och ingen anställd får kvarhållas i arbete mot dennes vilja. Avdrag i lön får heller inte göras som disciplinär påföljd, om inte detta är godkänt enligt lag.

  Användande av företagets egendom
  OC ska som arbetsgivare tillhandahålla all nödvändig utrustning samt ekonomiska resurser för att de anställda ska kunna utföra sitt arbete på bästa sätt. Vi förväntar oss i gengäld att våra medarbetare använder sig av företagets resurser på ett korrekt och ändamålsenligt sätt. Inga former av olagligt beteende eller olämpligt användande av resurser accepteras.

 

 • Efterlevnad och uppföljning
  Efterlevnad av Code of Conduct är hela företagets ansvar, från styrelse och ledning ner till den enskilde medarbetaren. Dock är det varje chefs ansvar och skyldighet att se till att medarbetarna är informerade om innehållet i uppförandekoden. Chefer och ansvariga inom OC ska således föregå med gott exempel för att underlätta dess efterlevnad.

  Utskriftsvänlig version
Aktuellt