Miljöpolicy

Omicron Ceti AB (OC) ska som organisation och arbetsplats ta sitt ansvar för att minska påfrestningarna på miljön samt bidra till en långsiktigt hållbar utveckling för samhället. I ett tjänsteproducerande kunskapsföretag som OC är medarbetarnas kunnande avgörande för resultatet. Detta gäller även inom miljöområdet, varför vi strävar efter att våra medarbetare ska ha en hög miljömedvetenhet, ett engagemang och ett intresse för att jobba mot våra gemensamt uppsatta miljömål.

 1. Miljöskyddande åtgärder
  Med miljöskyddande åtgärder menas de aktiviteter som syftar till att reducera eller eliminera utsläpp och avfall eller annan försämring av den yttre miljön från företagets verksamhet.

  Vår dagliga verksamhet
  OC:s miljöarbete ska präglas av en helhetssyn för vad som är tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt och miljömässigt motiverat. Detta innebär att vi ständigt ska förbättra vår miljöprestanda samt arbeta förebyggande för att minska verksamhetens inverkan på miljön. Inom OC gäller därför:

  - vi ska använda energi ansvarsfullt inom verksamheten och tillämpa ett resurssnålt energiuttag vad gäller el, värme och vatten.
  - vid inköp av produkter och val av leverantörer ska vi aktivt välja de alternativ som är mest miljöanpassade.
  - vid transporter och tjänsteresor ska vi minska miljöbelastningen genom bättre planering och mer miljöanpassade transportsätt.
  - vi ska minska vårt nyttjande av naturens resurser genom återvinning och återanvändning av material, och på så sätt reducera vår mängd avfall.
  - vi ska uppmuntra och motivera våra anställda till att utföra sina arbetsuppgifter på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt.
  - vi ska följa utvecklingen inom verksamhetsområdet för att optimera de interna processerna ur miljösynpunkt.
  - vi ska i våra uppdrag sträva efter optimala lösningar ur kvalitets-, teknik- och miljösynpunkt, tillsammans med våra kunder.
   
 2. Uppföljning och ansvar
  VD ansvarar för att policyn förverkligas inom verksamheten, att miljölagstiftningen följs och att arbetet inom organisationen dokumenteras. Ett framgångsrikt miljöarbete bygger dock på att alla medarbetare inom organisationen tar ansvar för sina möjligheter till att verka för att OC arbetar för att främja en långsiktigt hållbar utveckling.

  Vi ska förverkliga miljöpolicyn genom att upprätta handlingsplaner med detaljerade mål, som regelbundet följs upp och revideras. Miljöpolicyn bygger på att OC som företag följer miljölagstiftningen, föreskrifter och övriga miljökrav som ställs på verksamheten, samt att vår personal har nödvändig kunskap inom området. Vårt miljöarbete ska ständigt förbättras och vara en integrerad del av den övriga verksamheten.


  Utskriftsvänlig version
Aktuellt